Ogólne warunki sprzedaży

1 PREAMBUŁA

1.1 – Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „Ogólne Warunki”), opublikowane na stronie internetowej www.fornarolipolymers.com, o ile nie zostaną wyłączone lub zmienione przez strony w formie pisemnej, mają zastosowanie do każdej umowy sprzedaży zawartej przez Fornaroli Polymers SP ZOO (dalej „Sprzedawca”) i jego klientów (dalej „Klient/Klienci”).

1.2 – Warunki ogólne stanowią warunki regulujące stosunki między Fornaroli Polymers SP ZOO a klientem, w odniesieniu do każdej dostawy, która od czasu do czasu stanowi przedmiot zamówienia, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w zamówieniu i potwierdzeniu lub w jakiejkolwiek korespondencji następującej po potwierdzeniu zamówienia podpisanym przez obie strony. Ogólne Warunki uważa się zatem za zaakceptowane nawet bez podpisania przez Klienta dokumentu, w którym są one powtórzone lub który zawiera do nich odniesienie.

1.3 – Wyrażenie „na piśmie” użyte w Ogólnych Warunkach oznacza „w formie dokumentu podpisanego przez strony” lub „faksem, listem, e-mailem”.

2. ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ

2.1 – Zamówienia należy składać za pomocą formularza, który można pobrać ze strony internetowej www.fornarolipolymers.com. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uwzględnienia zamówień dokonanych za pomocą innych środków, prosząc Klienta o dokonanie zmian w zamówieniu we własnym zakresie.

2.2 – Zamówienia są w każdym przypadku regulowane przez Ogólne Warunki Handlowe oraz przez specjalne warunki uzgodnione na piśmie.

2.3 – Zamówienie zakupu uważa się za przyjęte przez Sprzedawcę, gdy (i) Klient otrzyma „potwierdzenie sprzedaży” podpisane przez Sprzedawcę; (ii) lub, Klient otrzymuje kopię zamówienia opatrzoną gumową pieczęcią Sprzedawcy i podpisem w drodze akceptacji. W przypadku braku wyraźnej akceptacji, dostarczenie towaru przez Sprzedawcę nie oznacza milczącej akceptacji otrzymanego zamówienia.

2.4 – Jeżeli Sprzedawca w przesłanym Klientowi potwierdzeniu zamówienia wprowadzi zmiany do warunków wskazanych przez niego w zamówieniu, uważa się je za przyjęte, jeżeli Klient nie odmówi ich przyjęcia w terminie pięciu dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Wszelkie zmiany dokonane w stosunku do warunków wskazanych w zamówieniu Sprzedawca zamieści w przeznaczonym do tego miejscu w potwierdzeniu zamówienia.

3. ZASADY I WARUNKI DOSTAWY 

3.1 – Termin, w którym towar ma być dostarczony, wskazany w potwierdzeniu zamówienia, jest wiążący tylko wtedy, gdy został wyraźnie określony. W każdym innym przypadku termin dostawy nie jest wiążący i obowiązuje rozsądny okres prolongaty wynoszący nie więcej niż sześćdziesiąt dni. 

3.2 – Naruszenie lub odpowiedzialność nie powstaje, gdy Sprzedający nie dotrzyma warunków dostawy z przyczyn niezależnych od jego woli, np. w przypadku strajków, w tym zakładowych akcji protestacyjnych niezależnie od zasadności żądań pracowników, trudności w zaopatrzeniu w surowce, epidemii, wojny, trzęsień ziemi, klęsk żywiołowych itp. W takich przypadkach, gdy umowa stanie się dla Sprzedawcy zbyt trudna do dotrzymania, poza zwolnieniem od naruszenia, Sprzedawca może zdecydować się na rozwiązanie umowy na mocy prawa.
W przypadku niemożliwości lub przejściowych trudności, termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres równy okresowi niemożliwości lub przejściowych trudności, bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do rozwiązania umowy poprzez zawiadomienie Klienta w momencie zaistnienia niemożliwości lub przejściowych trudności, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań powstałych wobec Sprzedawcy. 

3.3 – W przypadku, gdy Klient opóźni lub odmówi dostawy towaru, poniesie wszelkie koszty, które mogłyby powstać z tego powodu, a wszelkie szkody, które Sprzedawca może ponieść, będą również przypisane Klientowi, który jest zobowiązany do zapłaty ceny, nawet jeśli nie jest jeszcze wymagalna.

3.4 – Jeżeli takie opóźnienie Klienta przekroczy 30 (trzydzieści) dni od złożenia oferty w zależności od sposobu wykorzystania towaru, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy i do odszkodowania oraz do zatrzymania kary umownej z otrzymanych zaliczek. 

3.5 – Niewielkie różnice w wadze i/lub objętości towaru, zarówno nadmierne jak i nieistotne, nie stanowią dla Klienta uzasadnionej podstawy do odmowy odbioru. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za faktycznie dostarczoną ilość towaru.

3.6 – Fornaroli Polymers SP ZOO ma prawo do wcześniejszej realizacji dostaw rozłożonych w czasie poprzez powiadomienie Klienta, chyba że w potwierdzeniu zamówienia ustalono inaczej. 

 3.7 – Klient zobowiązuje się do użycia środków niezbędnych i odpowiednich do przyjęcia, złożenia i zabezpieczenia zakupionych towarów oraz do zapewnienia, że środki te są zgodne ze wszystkimi przepisami prawa, nawet jeśli są zapewniane przez osoby trzecie lub w pomieszczeniach osób trzecich.

4. KOSZTY, RYZYKO I WARUNKI DOSTAWY

4.1 – Fazy transportu są regulowane przez Incoterms (wydanie z 2010 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) zgodnie z ustaleniami i wskazaniami Stron w zakresie potwierdzenia zamówienia i/lub faktury.

4.2 – Generalnie wszelkie ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Klienta w momencie, w którym towar został przekazany do dyspozycji Klienta zgodnie z Incoterms (wydanie 2010 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) dla uzgodnionej dostawy. W przypadku sprzeczności pomiędzy Incoterms (wydanie 2010 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub warunkami szczegółowymi zawartymi w indywidualnym potwierdzeniu zamówienia, pierwszeństwo ma treść potwierdzenia zamówienia, a następnie treść Ogólnych Warunków Sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży w odniesieniu do uzgodnionej dostawy obowiązują warunki Incoterms (wydanie z 2010 roku z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). 

5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

5.1 – Cena sprzedaży produktu jest zazwyczaj uzgadniana przez strony od czasu do czasu i podawana w potwierdzeniu zamówienia lub na fakturze. Zmiana w zakresie wzrostu podatków, ceł lub kosztów z tytułu innych nieprzewidzianych zdarzeń zaistniałych po dacie podpisania umowy, spowoduje wzrost ceny.

5.2 – Zapłata ceny następuje wyłącznie na rzecz Sprzedającego i w sposób wskazany w dowodzie sprzedaży lub na fakturze. Żadna skarga lub roszczenie Klienta nie daje mu prawa do opóźnienia lub zawieszenia, w całości lub w części, należnej płatności. 

5.3 – W przypadku braku zapłaty ceny, nawet w części we wskazanych terminach, Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawę towaru nawet w odniesieniu do innych zamówień różniących się od tych w związku z brakiem zapłaty, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw wynikających z przepisów prawa, w tym rozwiązania, nawet częściowego, umowy i w każdym przypadku zapłaty odszkodowania.

5.4 – W przypadku, gdy uzgodniono, że zapłata ceny następuje w ratach, brak zapłaty choćby jednej raty, niezależnie od jej wysokości, uprawnia Sprzedającego do żądania pełnej i natychmiastowej zapłaty całej ceny. 

5.5 – W przypadku niedokonania zapłaty ceny w uzgodnionym terminie, od następnego dnia automatycznie naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 5 dekretu ustawodawczego nr 231/2002, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (stopa procentowa na dzień 1.1.2013 jest równa referencyjnej stopie procentowej Europejskiego Banku Centralnego plus 8 (osiem) punktów procentowych, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Sprzedającego. 

5.6 – Bez uszczerbku dla wszelkich dalszych odszkodowań i innych gwarancji, Fornaroli Polymers SP ZOO ma prawo, zgodnie z art. 6 Dekretu ustawodawczego 231/2002, do zwrotu kosztów poniesionych w związku z odzyskiwaniem opóźnionych płatności dokonanych na rzecz Klienta, z wyjątkiem przypadku, w którym Klient udowodni, że opóźnienie nie jest przez niego zawinione.

5.7 – Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty ceny, zgodnie z art. 1523 Kodeksu Cywilnego.

5.8 – W przypadku rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie zakupione towary, które są w jego posiadaniu, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Sprzedawcy.

 6. SPRAWDZANIE TOWARÓW W MOMENCIE DOSTAWY 

6.1 – Towary dostarczane przez Fornaroli Polymers SP ZOO powinny być odpowiednio zapakowane. Poszczególne rodzaje opakowań muszą być wyraźnie zamówione przez Klienta, który ponosi dodatkowe koszty.

6.2 – Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić towar, czy opakowanie nie zostało uszkodzone oraz czy dostarczony towar odpowiada pod względem rodzaju i ilości potwierdzeniu zamówienia. O wszelkich uszkodzeniach opakowań lub brakach dostarczonego towaru w stosunku do tego, co zostało uzgodnione, Klient zostanie powiadomiony w momencie dostawy produktu w formie pisemnej na oryginalnym dowodzie dostawy lub liście przewozowym podpisanym przez Przewoźnika. Dokumenty te muszą zostać zwrócone Sprzedającemu z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku naruszenia tej procedury przez Klienta, traci on prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń dotyczących rodzaju, jakości wewnętrznej i ilości dostarczonego towaru. 

6.3 – Klient powinien przechowywać towar objęty reklamacją z tytułu wady opakowania oddzielnie, aby umożliwić Sprzedawcy dokonanie niezbędnych sprawdzeń towaru w jego oryginalnym opakowaniu.

6.4 – Wysyłając zamówienie zakupu, Klient zobowiązuje się, o ile nie jest jeszcze w jego posiadaniu, do dysponowania strukturą i środkami niezbędnymi do odbioru, przechowywania, przemieszczania i użytkowania zamówionych towarów, z pełną świadomością ich cech technicznych i właściwości techniczno-technologicznych w odniesieniu do ich prawidłowego użytkowania. 

7. ZASTOSOWANIE I OGRANICZENIA GWARANCJI NA WADY I JAKOŚĆ TOWARÓW. 

7.1 – Fornaroli Polymers SP ZOO gwarantuje, że dostarczone towary posiadają właściwości wskazane w kartach danych technicznych i są zgodne z normami wymaganymi w świetle obowiązujących przepisów. Gwarantuje on, że towar jest wolny od wad, które czynią go niezdatnym do zamierzonego użytku lub zmniejszają jego wartość, biorąc pod uwagę przeznaczenie wyraźnie wskazane w pisemnej umowie. Wyklucza się wszelkie inne gwarancje dotyczące zakupionych towarów i ich zastosowania, również w połączeniu z innymi produktami, z wyjątkiem przypadków określonych ustawowo lub uzgodnionych między stronami. 

7.2 – Nie udziela się gwarancji na produkty, które są wskazane w potwierdzeniu zamówienia jako „poza zakresem” („off range”), takie jak na przykład, ale nie ograniczone do: OFF GRADS (w tym skrót OG), OFF RANGE (w tym skrót FN), SUB STANDARD (w tym skrót SS) oraz SECOND RATE (w tym skrót 2SC).

7.3 – W przypadku, gdy Sprzedawca udziela rękojmi za wady lub brak jakości, zastosowanie mają przepisy art. 1490 i nast. kodeksu cywilnego, z tymi szczególnymi wyjątkami i klauzulami;

Usterka/wada musi być zgłoszona w formie pisemnej;
Termin składania reklamacji wynosi osiem dni od dostawy towaru i tylko w odniesieniu do wad ukrytych biegnie on od dnia, w którym wady te zostały odkryte;

 • Nie później niż dziesięć dni od przesłania protokołu, Klient musi, pod rygorem nieważności gwarancji, w obecności pracownika Sprzedawcy pobrać próbki towaru, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest wadliwy, które należy dostarczyć temu samemu pracownikowi; 

 • Towar będący przedmiotem reklamacji nie może być używany ani mieszany z innymi towarami, ani też konserwowany w nieodpowiedni sposób przez Klienta, pod rygorem nieważności gwarancji; 
 • Klient jest zobowiązany do dołożenia maksymalnej staranności w celu ograniczenia szkodliwych następstw, które mogłyby wyniknąć z wad towaru, podejmując w tym celu wszelkie stosowne środki lub inicjatywy;
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkodliwe następstwa wynikłe z niewłaściwego przechowywania towaru lub jego użytkowania niezgodnego z dostarczoną instrukcją lub normami technicznymi i obowiązującymi doświadczeniami;
 • Gwarancja nie obejmuje braków jakościowych lub cech towaru, które nie są przedmiotem wyraźnej wzmianki w specyfikacji sprzedaży lub w potwierdzeniu zamówienia;
 • Klient może dochodzić gwarancji na drodze prawnej, z wyłączeniem prawa do wstrzymania zapłaty należnej ceny, nawet w części; 
 • Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy jest ograniczona do wartości każdej dostawy, której przedmiotem są towary wadliwe lub niepełnowartościowe, z wyłączeniem wypłaty odszkodowań pośrednich za utratę dochodu, utratę wizerunku, szkody osób trzecich, za wyjątkiem przypadków określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów i wytworzonych za ich pomocą produktów, chyba że są one sprzedawane w jego imieniu; nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli sprzedaż jest dokonywana w imieniu Klienta lub osób trzecich albo w opakowaniach, opatrzonych etykietami, znakami Sprzedawcy, użytymi bez jego zgody lub podrobionymi, a w każdym razie bezprawnie przez te osoby lub Klienta użytymi; 
 • W przypadku, gdy Klient zażąda rozwiązania umowy, Sprzedawca ma prawo do uchylenia się od rozwiązania umowy poprzez zastąpienie uszkodzonego towaru towarem, który jest zgodny z jego przeznaczeniem i który jest równoważny towarowi stanowiącemu przedmiot dostawy na tych samych warunkach i z tymi samymi gwarancjami, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy, jeśli nie chodzi o opóźnienie w dostawie; 
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające z czynu Klienta, polegającego na przekazaniu towaru bez podania jego właściwości i warunków korzystania z niego wraz z wszelkimi innymi informacjami przydatnymi do korzystania z towaru; w przypadku działania osób trzecich Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności przez Klienta;
 • Klient wyraźnie zrzeka się prawa do regresu w rozumieniu art. 131 Polityki Konsumenckiej (Ustawa nr 229 z dnia 29.7.2003), w stosownych przypadkach wobec Sprzedawcy, po zgłoszeniu sprzeciwu przez konsumenta lub innego sprzedawcę lub pośrednika; 
 • Działanie towarów używanych przez Klientów nie stanowi wady lub złej jakości: ponieważ Sprzedawca nie udziela w tym zakresie żadnej gwarancji.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacja przekazana na podstawie Art.. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (dalej RODO) oraz Art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003 „Kodeks ochrony danych osobowych” (dalej zwany Kodeksem).

8.1 – INFORMACJE OGÓLNE
Zainteresowane strony są informowane o następujących ogólnych profilach, obowiązujących dla wszystkich obszarów przetwarzania danych:

 • wszystkie dane dotyczące podmiotów, z którymi współpracujemy, są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, z poszanowaniem ogólnych zasad określonych w Art. 5 RODO i Art. 11 Kodeksu;
 • podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu, nieprawidłowemu i nieuprawnionemu dostępowi, zgodnie z art. 32 RODO i Art. 31 Kodeksu.

Odniesienia i prawa zainteresowanych stron

 • dministratorem Danych jest Organizacja Ubezpieczeniowa, w osobie głównego przedstawiciela ustawowego. Aby zagwarantować odpowiednie wsparcie dla zainteresowanych stron, Kontroler wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować (Dane kontaktowe: Gregorio Galli – 0523.010250 –info@gallidataservice.com), aby skorzystać ze wszystkich praw określonych w art. 15-21 RODO oraz w art. 7 Kodeksu (prawo do dostępu do danych, korekty, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu), jak również do wycofania uprzednio udzielonej zgody; w przypadku braku odpowiedzi na żądania zainteresowanych stron, mogą one złożyć skargę do organu kontroli ochrony danych osobowych (RODO – art. 13, ust. 2, lit. d). 

8.2 – PRZETWARZANIE DANYCH ZWIĄZANE Z RELACJAMI NAWIĄZANYMI Z  KLIENTAMI I DOSTAWCAMI
A. Przedmiot przetwarzania danych 
Organizacja przetwarza dane osobowe klientów/dostawców (np. imię, nazwisko, nazwa firmy, dane osobowe/podatkowe, adres, telefon, e-mail, referencje bankowe i płatnicze) oraz ich łączników ds. zakupów (imię, nazwisko i dane kontaktowe) uzyskane i wykorzystywane w ramach świadczenia usług.

B. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane są przetwarzane w celu:

 • nawiązywania stosunków umownych/zawodowych;
 • wypełniania zobowiązań przedumownych, umownych i podatkowych wynikających z istniejących relacji, jak również do obsługi niezbędnej komunikacji z nimi związanej;
 • wypełnienia zobowiązań prawnych lub obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu, prawie wspólnotowym lub zarządzeniu władz.
 • realizacji uzasadnionego interesu, jak również prawa administratora danych (na przykład: prawo do obrony w postępowaniu sądowym, ochrona pozycji kredytowych; zwykłe wewnętrzne wymogi operacyjne, zarządcze i księgowe). 

Niepodanie powyższych danych uniemożliwi nawiązanie relacji z Administratorem Danych. Wyżej wymienione cele stanowią, zgodnie z art. 6 ust. b,c,f, odpowiednie podstawy prawne legalności przetwarzania danych. W przypadku zamiaru przetwarzania danych w innych celach, zainteresowane strony zostaną poproszone o wyrażenie konkretnej zgody.

C.  Metody przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą operacji wskazanych w Art. 4 nr 2) RODO, a dokładnie: gromadzenie danych, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, konsultowanie, opracowywanie, modyfikowanie, wybieranie, ekstrakcja, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, komunikowanie, anulowanie i niszczenie. Dane osobowe są przetwarzane przy użyciu środków papierowych, elektronicznych i/lub zautomatyzowanych. Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane oraz odpowiednich zobowiązań prawnych.

D.Zakres przetwarzania danych 
Dane są przetwarzane przez podmioty wewnętrzne odpowiednio przeszkolone i upoważnione zgodnie z Art. 29 RODO. Można również zażądać określenia zakresu przekazywania danych osobowych, uzyskując dokładne wskazania dotyczące wszelkich podmiotów zewnętrznych, które działają jako niezależni Inspektorzy danych lub Administratorzy przetwarzania danych (konsultanci, technicy, banki, przewoźnicy itp.).

9. POUFNOŚĆ

Informacjami poufnymi (zwanymi dalej „Informacjami Poufnymi”) są wszelkie informacje techniczne, finansowe i/lub handlowe przekazane przez Sprzedawcę Klientowi lub w jakiejkolwiek formie uzyskane przez Klienta w związku z relacjami ze Sprzedawcą, z wyjątkiem informacji i danych, co do których Klient może przedstawić dowód na piśmie, że:  

 • Należały do domeny publicznej;
 • Stały się własnością publiczną z niezależnych przyczyn, których nie można mu przypisać; 
 • Zostały legalnie otrzymane przez stronę trzecią, której zostały udostępnione bez obowiązku zachowania poufności.

Klient zobowiązuje się:

 • Zachować w tajemnicy i poufności i nie ujawniać, podejmując wszelkie niezbędne środki, wszelkie Informacje Poufne, pod warunkiem, że w przypadku, gdy Klient był zobowiązany przez prawa, dekrety, rozporządzenia lub inne normy wydane przez władze publiczne do ujawnienia Informacji Poufnych w odstępstwie od takich zobowiązań do zachowania poufności, Klient musi natychmiast powiadomić Sprzedającego w celu umożliwienia mu wniesienia sprzeciwu i / lub podjąć wszelkie działania w celu ochrony swoich interesów. W każdym razie, w takich przypadkach, może ujawnić tylko tę część Informacji Poufnych, które Klient jest zobowiązany ujawnić, aby zastosować się do wspomnianych dekretów, rozporządzeń lub innych nakazów wydanych przez władze publiczne;
 • Wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji związku ze Sprzedawcą;
 • W odniesieniu do Informacji Poufnych, podejmie takie same środki, jakie podjąłby w celu zabezpieczenia własnych informacji poufnych, aby uniknąć ujawnienia Informacji Poufnych, będąc odpowiedzialnym również za działania swoich pracowników i współpracowników; 
 • Ujawniać Informacje Poufne tylko w ramach swojej organizacji i tylko tym osobom, które potrzebują takich informacji w ramach swojej działalności lub funkcji w relacjach ze Sprzedawcą, i tylko po upewnieniu się, że osoby te są zobowiązane do korzystania z Informacji Poufnych w ramach obowiązujących ograniczeń;
 • Nie publikować i/lub nie patentować żadnych Informacji lub danych zawartych w Informacjach Poufnych. Zobowiązanie do zachowania poufności w rozumieniu Artykułu 9 pozostaje w mocy przez cały okres trwania stosunków pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oraz przez 10 (dziesięć) lat po ich zakończeniu z jakiegokolwiek powodu.

10. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
Wszelkie spory dotyczące lub związane ze stosunkiem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nawet w kwestiach pozaumownych, będą kierowane do Sądu w Mediolanie (Włochy), który będzie właściwy, bez uszczerbku dla prawa Fornaroli Polymers SP ZOO, do przekazania sporu do Sądu właściwego dla Klienta. Strony uzgadniają, że prawem właściwym jest prawo włoskie.

Wydane dnia 01/12/2016
Aktualizacja 1 dn. 25/05/2018.