Kodeks etyczny

Fornaroli Polymers SP ZOO
Przemysłowa 10/25, 40-020 Katowice – Polska
VAT No. PL2050001244

WSTĘP
Poprzez niniejszy Kodeks Etyczny, kierownictwo pragnie zwrócić uwagę na podstawowe wartości etyczne inspirujące Fornaroli Polymers SP ZOO, które muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników i współpracowników zewnętrznych (konsultantów, agentów, usługodawców) w podejmowaniu ich obowiązków i wypełnianiu powierzonych im ról.

Zasady etyczne zawarte w niniejszym Kodeksie mają zastosowanie zarówno do pracowników, jak i zewnętrznych współpracowników Spółki pozostających z nią w stałym lub jednorazowym stosunku umownym (zwanych dalej również „Adresatami”).
Wszyscy pracownicy muszą dążyć do tego, aby działalność Firmy była podejmowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem zasad wolnej konkurencji, uczciwości, przejrzystości, rzetelności, prawidłowości i dobrej wiary, z poszanowaniem uzasadnionych interesów klientów, pracowników, partnerów handlowych i finansowych oraz środowiska, w którym Firma prowadzi swoją działalność.

Jest zatem stosowne przypomnieć wszystkim pracownikom Firmy lub tym, którzy działają na rzecz realizacji celów Firmy, bez względu na różnice i wyjątki, o znaczeniu przestrzegania tych zasad i zapewnienia, że są one respektowane w ramach ich funkcji i odpowiedzialności.Działanie w interesie Firmy nigdy nie może usprawiedliwiać postępowania niezgodnego z tymi zasadami.

Przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki należy uznać za istotną część zobowiązania umownego pracowników i współpracowników zewnętrznych Firmy, wynikającego z przepisów prawa.
Umowy z dostawcami będą zawierać klauzulę o wcześniejszym rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez strony trzecie niniejszego kodeksu etycznego i modelu organizacji firmy.

1. ZASADY OGÓLNE I ETYCZNE

1.1. Zarząd Firmy będzie przestrzegał treści niniejszego Kodeksu przy proponowaniu i realizacji projektów, działań i inwestycji służących długofalowemu rozwojowi wartości ekonomicznej firmy oraz dobru jej pracowników. Firma, zgodnie z przedmiotem swojej działalności, zajmuje się dystrybucją i sprzedażą produktów petrochemicznych, takich jak polimery termoplastyczne i produkty chemiczne. 

1.2. Obowiązkiem kadry kierowniczej jest przede wszystkim przestrzeganie wartości i zasad zawartych w Kodeksie, przyjmowanie na siebie obowiązków wewnętrznych i zewnętrznych oraz wzmacnianie zaufania, spójności i ducha grupy. 

1.3 Fornaroli Polymers SP ZOO oczekuje od Adresatów Kodeksu rygorystycznego stosowania wymienionych poniżej zasad etycznych, które można podzielić na dwie odrębne (ale powiązane ze sobą) podgrupy: zasady skodyfikowane (tzw. zasada legalności) oraz zasady oparte na wspólnym doświadczeniu (tzw. etyka postępowania).

I. Zasada legalności

Adresaci Kodeksu muszą przede wszystkim przestrzegać przepisów prawa państwa, w którym prowadzą działalność, w tym przepisów ponadnarodowych i międzynarodowych obowiązujących w tym państwie.

Fornaroli Polymers SP ZOO działa i zamierza działać w pełnej zgodności z prawem: dyrektorzy i pracownicy Fornaroli Polymers SP ZOO, a także wszystkie osoby z nią współpracujące, są zobowiązani w ramach swoich ról do znajomości i przestrzegania przepisów kodeksowych (ustaw, prawodawstwa, rozporządzeń) wydanych przez instytucje międzynarodowe, państwowe, regionalne i lokalne, a w szczególności przepisów prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdań finansowych oraz prywatności i ochrony danych osobowych, zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy (w szczególności po zmianach wprowadzonych do Dekretu ustawodawczego 81/2008).

II. Zasady etycznego postępowania

Wszystkie czynności zawodowe wykonywane przez osoby świadczące usługi na rzecz Fornaroli Polymers SP ZOO muszą być wykonywane profesjonalnie, rygorystycznie i prawidłowo, nawet w przypadku ochrony wizerunku firmy. 

Wszyscy adresaci i osoby pracujące dla Fornaroli Polymers SP ZOO, powinni wykonywać swoje obowiązki i zachowywać się zgodnie z następującymi zasadami etycznego postępowania:

A. SPRAWIEDLIWOŚĆ, czyli kodeks postępowania inspirowany zdrowym rozsądkiem w sprawiedliwości materialnej;

B. RÓWNOŚĆ, równe traktowanie w stosunkach społecznych wobec wszystkich stron bez względu na óżnicę wieku, płci, rasy, niepełnosprawności fizycznej, stopnia służbowego, władzy ekonomicznej, wpływów społecznych; zapewnienie równych szans mężczyznom i kobietom;

C. OCHRONA I DOCENIANIE OSÓB, czyli szacunek dla każdej jednostki, docenianie jej umiejętności, wzbudzanie zaufania i odpowiedzialności każdej osoby w celu zapewnienia solidarności między adresatami i wspólnej misji firmy. Dobór pracowników, szkolenia i działania związane z pracą będą prowadzone zgodnie z tymi zasadami;

D. STARANNOŚĆ, czyli skrupulatne wykonywanie obowiązków i przywiązywanie wagi do szczegółów;

E. UCZCIWOŚĆ, czyli niepopełnianie czynów niedozwolonych lub niezgodnych z prawem oraz aktów nieuczciwości zarówno w zakresie przestrzegania prawa, Kodeksu i zasad moralnych, jak i z uwagi na wrodzone poczucie sprawiedliwości. Adresaci muszą być świadomi etycznych skutków swoich działań, nie mogą dążyć do osiągnięcia korzyści osobistych lub korporacyjnych ze szkodą dla obowiązującego prawa lub niniejszych zasad, ani podejmować działań, które zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i sumieniem nie są uczciwe;

F. PRZEJRZYSTOŚĆ, czyli podejmowanie obowiązków w taki sposób, aby były one zrozumiałe dla wszystkich; każde działanie podejmowane przez Adresatów i osoby pozostające w relacji z Fornaroli Polymers SP ZOO musi być identyfikowalne i możliwe do prześledzenia przez cały czas, w taki sposób, aby wszystkie relacje były zrozumiałe, a czyny uzasadnione. Dlatego Fornaroli Polymers SP ZOO uważa, że konieczne jest, aby każda rola w firmie była powiązana z formalnym i pisemnym mianowaniem i nie dopuszcza się stanowisk ad hoc, gdzie nie jest do końca zrozumiałe „kto co robi” i śledzenia działań każdej osoby. Wszelkie niezatwierdzone role zostaną natychmiast zlikwidowane. 

G. BEZSTRONNOŚĆ, czyli sposób działania i oceniania, który jest obiektywny i bezstronny, bez faworyzowania żadnej z zaangażowanych stron, czy to publicznych, czy prywatnych, związanych z adresatami przyjaźnią lub znajomością, więzami rodzinnymi lub relacjami;

H. POUFNOŚĆ, to znaczy, z wyjątkiem obowiązku udzielania informacji w rozumieniu prawa, skrupulatne powstrzymywanie się od ujawniania lub wykorzystywania poza firmą wszelkich informacji firmowych (technicznych, logistycznych, strategicznych, finansowych) i osobistych, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony prywatności (dekret legislacyjny 16/2003); gromadzenie i przetwarzanie danych jest ściśle poufne dla wyznaczonych w tym celu funkcji firmy i musi być prowadzone zgodnie z polityką firmy. Wyraźnie zabrania się ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji zastrzeżonych w rozumieniu przepisów prawa bankowego i finansowego;

I. MOŻLIWOŚĆ, czyli krytyczna ocena każdego aktu zaniechania według kryteriów, które, choć nie związane z określonymi zasadami etycznego dobrego postępowania, mają pierwszeństwo w zapewnieniu kompetencji i budowania zespołu; 

J. OCHRONA ZDROWIA, czyli przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, jak również dbałość o higienę i osobiste warunki pracy.

Pracownicy muszą dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając obowiązujących przepisów i informując na czas swoich przełożonych o wszelkich sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych;

K. OCHRONA ŚRODOWISKA, czyli przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i zanieczyszczeń oraz zwracanie uwagi na wszelkie zachowania, nawet minimalne, które mogłyby być sprzeczne z zasadami postępowania przyjaznego dla środowiska; wdrażanie programów recyklingu materiałów wielokrotnego użytku; kontrola zanieczyszczeń zarówno środowiska, hałasu, elektryczności radiowej, jak i wszelkiego innego rodzaju poprzez stosowanie elementów innowacyjnych. 

L. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ: wszystkie przepisy lokalne i unijne dotyczące własności przemysłowej, w szczególności dekret legislacyjny nr 30 z 2005 r. 

M. WYPŁATY NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH: Firma gwarantuje przestrzeganie praw i norm patentowych zgodnie z ustawą 633/1941 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Fornaroli Polymers SP ZOO zobowiązuje się do rozwijania osoby i zachowania integralności fizycznej i moralnej promując zasady etyczno-zachowawcze i zachęcając do ich przestrzegania, karząc wszelkie naruszenia. Adresaci muszą zapewnić stosowanie powyższych zasad, a przy wykonywaniu wszystkich obowiązków kierować się zdrowym rozsądkiem i sumiennością.

1.1. W przypadku wątpliwości, jak powinien zachować się pracownik, musi on zgłosić sprawę do Zarządu, który poinformuje o tym swoich pracowników i udzieli odpowiedzi na pytania. 

1.2. Każdy pracownik musi znać Kodeks i aktywnie przyczyniać się do jego wdrażania oraz informować o wszelkich naruszeniach lub łamaniu zasad. Firma zobowiązuje się do ułatwienia i promowania znajomości Kodeksu poprzez dostarczenie pracownikom kopii każdemu z nich i/lub umieszczenie kopii w miejscu dostępnym dla pracowników. 

1.3. Rada Nadzorcza i Zarząd powinny pieczołowicie dbać o przestrzeganie Kodeksu, wprowadzając odpowiednie systemy informacji, zapobiegania i kontroli w celu zapewnienia przejrzystości transakcji i postępowania, interweniując w razie potrzeby środkami naprawczymi. 

1.4. Pracownik ma obowiązek niezwłocznego przekazania Radzie Nadzorczej (patrz punkt 3) wszelkich informacji dotyczących naruszenia norm zawartych w Kodeksie lub Modelu Organizacyjnym firmy. 

2. STOSOWANIE REGUŁ I ZASAD POSTĘPOWANIA 

W celu zapewnienia rygorystycznego stosowania ogłoszonych zasad, niniejszy Kodeks ma na celu określenie zakresu ich stosowania, koncentrując się na zasadach ogólnych i zawodowych obowiązujących adresatów; w takim przypadku należy wyróżnić dwie makrogrupy: dotyczącą relacji wewnątrz firmy oraz dotyczącą relacji zewnątrz firmy. 

I. Relacje wewnątrz firmy

Stosunki wewnątrz firmy obejmują wszelkie relacje pomiędzy osobami, które w Fornaroli Polymers SP ZOO zajmują najwyższe stanowiska (zarząd, organy spółki, kierownictwo; dalej „kadra kierownicza”), pomiędzy osobami im podległymi (dalej „pracownicy”), pomiędzy kadrą kierowniczą i pracownikami oraz pomiędzy nimi a Radą Nadzorczą.

Generalnie, Fornaroli Polymers SP ZOO oczekuje poszanowania godności każdego człowieka od wszystkich osób pracujących w firmie, nawet podczas selekcji personelu, unikania sytuacji, w których ludzie mogą znaleźć się w niekomfortowych sytuacjach; dyskryminacji lub nadużyć jakiegokolwiek typu; odpowiedniego szkolenia na stanowisku, które każda osoba zajmuje; określenia ról, odpowiedzialności, uprawnień i dostępności informacji, które pozwalają każdemu na podejmowanie decyzji w interesie firmy w zakresie zasad, których firma musi przestrzegać; rozważnej postawy przy wykonywaniu uprawnień związanych z każdą rolą; właściwego i powściągliwego korzystania z danych osobowych i firmowych; eliminacji wszelkich dnaych faktycznych.

3. KONFLIKT INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów, każda operacja i działalność musi być podejmowana tylko i wyłącznie w interesie Firmy oraz w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i właściwy. W odniesieniu do konfliktu interesów, żaden pracownik Fornaroli Polymers S.p.A. nie może osobiście lub za pośrednictwem swojej rodziny prowadzić działań na rzecz konkurencji, mieć interesów ekonomicznych lub finansowych z konkurencją lub dostawcami, pełnić roli konsultanta, członka zarządu lub rady nadzorczej firm konkurencyjnych, ani świadczyć profesjonalnych usług na rzecz konkurencji; ponadto nikt nie może korzystać w pracy lub w czasie wolnym od pracy z majątku firmy lub świadczyć usług, które Fornaroli Polymers SP ZOO oferuje swoim klientom bez uprzedniej zgody właściwych władz firmy lub bezpośredniego przełożonego; nikt nie może w godzinach pracy podejmować innych działań, które nie są zgodne z jego obowiązkami lub odpowiedzialnością organizacyjną, ani korzystać z majątku firmy poza wyżej wymienionymi. nikt nie może w godzinach pracy podejmować innych działań, które nie są zgodne z jego obowiązkami lub odpowiedzialnością organizacyjną, ani korzystać z majątku firmy poza wyżej wymienionymi obowiązkami; nikt nie może przyjmować pieniędzy, przysług, ani korzystać z usług osób lub firm, które są lub zamierzają wejść w relacje handlowe z Fornaroli Polymers SP ZOO Generalnie, biorąc pod uwagę relację zaufania pomiędzy Fornaroli Polymers SP ZOO i tymi, którzy dla niej pracują, wszyscy Adresaci muszą unikać wszelkich sytuacji i powstrzymywać się od wszelkich działań, które wiążą się z osobistym interesem, który jest sprzeczny z interesem firmy lub który mógłby zakłócać i utrudniać zdolność do bezstronnego i obiektywnego podejmowania decyzji w interesie Fornaroli Polymers SP ZOO 

4. RELACJE MIĘDZY OSOBAMI

A dokładniej:

A. Relacje między najwyższym kierownictwem.
Najwyższa kadra kierownicza, pracująca w Fornaroli Polymers SP ZOO, zobowiązana jest do współpracy i wymiany informacji w celu zapewnienia koordynacji i efektywności działania przedsiębiorstwa; zobowiązana jest zarówno do przestrzegania zasad moralnych, jak i etycznego postępowania w odniesieniu do pełnionych funkcji (zarządzanie, nadzór, kontrola); w szczególności zobowiązana jest do przestrzegania zobowiązań w zakresie poufności i zakazu konkurencji oraz wykonywania swoich obowiązków w Fornaroli Polymers SP ZOO; zobowiązana jest do działania w sposób całkowicie przejrzysty w celu umożliwienia prześledzenia wszystkich transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą przepływu środków pieniężnych Fornaroli Polymers SP ZOO; są zobowiązani do działania z zachowaniem pełnej przejrzystości w celu umożliwienia prześledzenia wszystkich transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą przepływu środków pieniężnych Fornaroli Polymers SP ZOO; jako główni przedstawiciele Fornaroli Polymers SP ZOO, są zobowiązani do przedstawiania wizerunku firmy w pełni zgodnego z zasadami niniejszego Kodeksu. Osoby zajmujące najwyższe stanowiska powinny zapewnić, aby pracownicy i współpracownicy przestrzegali niniejszego Kodeksu i upewnić się, że wszyscy go rozumieją.

B. Relacje między pracownikami.
Pracownicy Fornaroli Polymers SP ZOO stanowią siłę roboczą, która na co dzień styka się z rzeczywistością zewnętrzną. Są oni zobowiązani do stałego przestrzegania zasad prawa moralnego i zasad etyczno-zawodowych; ponieważ wszyscy są pracownikami Fornaroli Polymers SP ZOO bez wyjątku – nawet jeśli są uporządkowani według rangi – muszą przestrzegać i stosować zasady etyczno-zawodowe sumienności, uczciwości i równości, promując współpracę i wzajemną solidarność, sprzyjając tworzeniu odpowiedniego środowiska pracy dla ochrony osoby i pracownika zarówno z zawodowego punktu widzenia, jak i w odniesieniu do relacji; są oni zobowiązani do używania zasobów i znaków towarowych Fornaroli Polymers SP ZOO – lub do nich się odnoszących – w granicach dozwolonych w ramach powierzonych im obowiązków, bez nadużywania ich do celów zewnętrznych lub poza godzinami pracy; są wreszcie zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z Układu Zbiorowego w tym zakresie, jak również wszystkich przepisów związkowych regulujących właściwe zachowanie między współpracownikami. 

C. Relacje między najwyższym kierownictwem a pracownikami.
Najwyższe kierownictwo jest zobowiązane do zrównoważonego, sprawiedliwego i niedyskryminującego wykonywania swoich uprawnień w stosunku do pracowników, z poszanowaniem osoby i jej godności; nie może w żaden sposób nadużywać swojej pozycji w trakcie selekcji pracowników (która musi być przeprowadzana wyłącznie na podstawie zasług i/lub prawa) ani podczas wykonywania pracy; musi zawsze wydawać polecenia, które są zgodne z prawem i zasadami Kodeksu oraz musi powstrzymać się od wszelkich dokuczliwych i/lub groźnych zachowań naruszających powyższe zasady w stosunku do pracowników. Pracownicy, ze swej strony, są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych im przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska i do sumiennego stosowania się do nich, pod warunkiem, że polecenia te nie naruszają obowiązujących przepisów prawa i/lub zasad Kodeksu; muszą ponadto informować o sytuacjach faktycznych – w które mogą być zaangażowani – naruszających obowiązujące przepisy prawa i/lub zasady niniejszego Kodeksu.  

D. Relacje z najwyższą kadrą kierowniczą, pracownikami i Radą Nadzorczą.
Zarówno członkowie ścisłego kierownictwa, jak i pracownicy są zobowiązani do zwracania uwagi na dyrektywy i instrukcje Rady Nadzorczej, zapewniając skrupulatne przestrzeganie przekazywanych instrukcji; są również zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sytuacjach, zachowaniach, zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby być sprzeczne z obowiązującym prawem i/lub niniejszym Kodeksem; mogą zwracać się do Rady Nadzorczej w celu anonimowego uzyskania sugestii co do stanowiska, jakie należy przyjąć w celu przestrzegania Kodeksu. 

(Więcej informacji na temat Rady Nadzorczej znajduje się w odpowiedniej sekcji). 

E. Relacje poza przedsiębiorstwem.
Fornaroli Polymers SP ZOO jest firmą, która ma codzienne relacje z osobami trzecimi, czy to dostawcami, klientami (prywatnymi, zwanymi dalej „klientami” lub P.A. zwanymi dalej „P.A”) lub środkami masowego przekazu.  W relacjach biznesowych z osobami trzecimi Adresaci będą postępować etycznie i zgodnie z prawem, z zachowaniem pełnej przejrzystości, jasności, poprawności, skuteczności, sprawiedliwości, zgodnie ze standardami określonymi w niniejszym Kodeksie. 

F. Relacje z dostawcami.
Wybór dostawców oraz wybór towarów i usług musi odbywać się zgodnie z niniejszym Kodeksem. Usługi świadczone przez dostawcę muszą być udokumentowane na piśmie. Wybór dostawców musi odbywać się wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak jakość, wygoda, cena, umiejętności i sprawność. W relacjach z dostawcami zabronione są darowizny, prezenty, premie (bezpośrednie i pośrednie), względy, przysługi i gościnność mające na celu uzyskanie korzystnego traktowania; tak zwane prezenty okolicznościowe – czyli te, które zwyczajowo są wymieniane w okresach świątecznych, takich jak Boże Narodzenie – muszą mieścić się w dwóch ograniczeniach, a mianowicie wartości (czyli muszą mieć wartość symboliczną) i równego traktowania (czyli jednakowego kosztu przy wyborze prezentu dla wszystkich dostawców). Wszelkie prezenty wręczane osobiście lub z funduszy własnych lub funduszy firmy, które nie były wcześniej przewidziane w takim zakresie, są niedozwolone: tylko Fornaroli Polymers S.p.A. ma prawo do decydowania o polityce korporacyjnej w zakresie prezentów i o sposobie alokacji odpowiednich funduszy; istnieje obowiązek dokumentowania poczynionych wydatków i raportowania ich. W żadnym przypadku, osoby pracujące w Fornaroli Polymers S.p.A. nie mogą otrzymywać darowizn, prezentów, korzyści (bezpośrednich lub pośrednich), premii lub gościnności od dostawców; w przypadku obietnic prezentów lub dostaw, Fornaroli Polymers SP ZOO niezwłocznie zgłosi ten fakt Radzie Nadzorczej, która jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowania osoby wręczającej prezent o polityce firmy w tym zakresie, zwrotu prezentu lub przekazania go na cele charytatywne, o.n.l.u.s. et similia. Wreszcie, Fornaroli Polymers SP ZOO przestrzega i oczekuje przestrzegania postanowień umownych, utrzymując swobodny i otwarty dialog z dostawcami w zakresie dobrych praktyk handlowych. Adresaci (pracownicy i współpracownicy) muszą bezzwłocznie zgłaszać Zarządowi Fornaroli Polymers SP ZOO problemy powstałe w relacjach z dostawcą w sposób uwzględniający konsekwencje prawne.  Konieczne jest wprowadzenie do umowy z dostawcami klauzuli o rozwiązaniu umowy w przypadku, gdy dostawca narusza zasady zawarte w Kodeksie Etycznym.

G. Relacje z klientami/wykonawcami
Kontakt z klientami musi odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem kanałów komunikacji zatwierdzonych i promowanych przez Fornaroli Polymers SP ZOO.Zabronione są wszelkiego rodzaju działania sprzeczne z zasadami konkurencji oraz z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, a także wszelkie formy dodatkowego kontaktu z klientami, które prowadzą do niedozwolonych działań lub są sprzeczne z Kodeksem. W szczególności, prezenty, darowizny, bonusy (bezpośrednie lub pośrednie) uprzejmości i gościnności sfinalizowane w celu wpłynięcia na wybór klientów są również zabronione. Niedozwolone są wszelkie prezenty wręczane osobiście, z własnych środków lub środków firmy, które nie zostały zaplanowane w tym zakresie: tylko Fornaroli Polymers SP ZOO ma prawo do decydowania o polityce firmy w zakresie prezentów i alokacji odpowiednich środków; istnieje obowiązek dokumentowania poczynionych wydatków i raportowania ich. W żadnym przypadku, pracownicy Fornaroli Polymers S.p.A. nie mogą otrzymywać prezentów, korzyści (bezpośrednich lub pośrednich), aktów uprzejmości i gościnności od klientów w celu uzyskania przychylności; pracownikom Fornaroli Polymers SP ZOO nie należy się nic poza wynagrodzeniem za wykonaną przez nich pracę.  W przypadku obietnic prezentów i ich przekazania, pracownicy Fornaroli Polymers SP ZOO zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Rady Nadzorczej, która po odpowiednim sprawdzeniu poinformuje osobę przekazującą prezent o polityce firmy w tym zakresie, zwróci prezent lub przekaże go na cele charytatywne, organizacji non-profit et similia.
Pracownicy firmy są zobowiązani:
Przestrzeganie wewnętrznych procedur zarządzania relacjami z klientami; dostarczanie dokładnych i wyczerpujących informacji o produktach i usługach w taki sposób, aby klient mógł podejmować świadome decyzje, oraz deklarowanie prawdy w reklamie i innej komunikacji.

H. Relacje z władzami i administracją publiczną
Relacje z Instytucjami Publicznymi są zastrzeżone wyłącznie dla powołanych w tym celu kierowników na podstawie przepisów prawa i Regulaminu. Żaden z pracowników nie jest upoważniony do dokonywania bezpośrednich lub pośrednich płatności na rzecz urzędników państwowych i/lub osób pełniących funkcje publiczne, które nie są powiązane w zakresie świadczonych usług i nie są upoważnione w ramach pełnionej funkcji w firmie do zarządzania tymi usługami. 

Relacje, które Fornaroli Polymers SP ZOO utrzymuje z funkcjonariuszami publicznymi lub urzędnikami służb publicznych – którzy działają w imieniu Administracji Publicznej, centralnej lub peryferyjnej, lub organów ustawodawczych, instytucji UE, międzynarodowych organizacji publicznych i każdego innego państwa – z sędziami, z organami nadzoru publicznego i innymi niezależnymi władzami, jak również z partnerami prywatnymi oferującymi usługi publiczne, muszą być nawiązywane i zarządzane w sposób całkowicie przejrzysty i poprawny oraz zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami, ustalonymi zasadami w Kodeksie Etycznym i procedurami oraz protokołami wewnętrznymi.

W szczególności w odniesieniu do transakcji związanych z przetargami publicznymi, umowami, zezwoleniami, licencjami, wnioskami i/lub zarządzaniem i wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z funduszy publicznych (regionalnych, krajowych i/lub UE), zarządzaniem umowami o dzieło, relacjami z organami nadzorczymi lub innymi niezależnymi organami, służbami socjalnymi, organami pobierającymi podatki, organami upadłościowymi, cywilnymi, karnymi i administracyjnymi oraz podobnymi, wszelkie kontakty z osobami trzecimi muszą odbywać się w organach firmy i przez osoby wyznaczone do tej roli przez firmę i zatwierdzone na piśmie.Wszystkie dokumenty z urzędnikami publicznymi, o których mowa powyżej, jak również rozmowy telefoniczne muszą być przechowywane i archiwizowane.

Osoby wyznaczone do wykonywania wyżej wymienionych czynności muszą odwoływać się do osoby delegującej je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami organizacyjnymi. Prezenty, podarunki, premie (bezpośrednie lub pośrednie) i gratyfikacje mające na celu wpłynięcie na wybór PA lub nawet wywołanie świadomości są zabronione; zwyczajowe prezenty muszą mieścić się w dwóch ograniczeniach, a mianowicie wartości (tzn. muszą mieć wartość symboliczną) i równego traktowania (tzn. taki sam koszt wyboru prezentu dla wszystkich dostawców) i w żadnym wypadku nie mogą naruszać uczciwości i reputacji ani wpływać na decyzje tych, którzy je otrzymują. Wszelkie prezenty wręczane osobiście lub z funduszy własnych lub funduszy firmy, które nie były wcześniej przewidziane w takim zakresie, są zabronione: tylko Fornaroli Polymers SP ZOO ma prawo do decydowania o polityce korporacyjnej w zakresie prezentów i o sposobie alokacji odpowiednich funduszy; istnieje obowiązek dokumentowania poczynionych wydatków i raportowania ich.

Fornaroli Polymers SP ZOO powstrzyma się od dokonywania jakichkolwiek wpłat, bezpośrednich lub pośrednich, w jakiejkolwiek formie na rzecz partii politycznych, ruchów, komitetów i organizacji politycznych lub związków zawodowych i ich przedstawicieli oraz kandydatów, z wyjątkiem tego, co jest dozwolone w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Podobnie, dyrektorzy, pracownicy, kierownicy i współpracownicy Fornaroli Polymers SP ZOO nie powinni otrzymywać prezentów, darowizn, korzyści, z wyjątkiem granic uprzejmych relacji i pod warunkiem, że mają one znikomą wartość.

I. Relacje z mass-mediami i zarządzanie informacją
Relacje z prasą, środkami komunikacji i informacji oraz, bardziej ogólnie, kontakty zewnętrzne muszą być nawiązywane wyłącznie z osobami wyznaczonymi do tego celu, zgodnie z procedurami i przepisami przyjętymi przez Fornaroli Polymers SP ZOO Pracownikom nie wolno przekazywać informacji lub opinii lub składać oświadczeń w imieniu Spółki przedstawicielom prasy (gazety, telewizja, radio itp.) ani składać takich oświadczeń bez niezbędnego upoważnienia odpowiednich funkcji.
Każda prośba o informacje ze strony środków masowego przekazu otrzymana od pracowników Fornaroli Polymers SP ZOO musi zostać przekazana do osoby/działu lub firmy odpowiedzialnej za daną sprawę, która musi, jeśli jest to wymagane, udzielić informacji jawnych. Wszelka komunikacja zewnętrzna powinna być prowadzona zgodnie z wytycznymi regulującymi prawdę, poprawność, przejrzystość i ostrożność, aby uniknąć częściowej interpretacji lub informacji nieprawdziwych, dwuznacznych lub wprowadzających w błąd. 

Wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi są surowo zabronione.  W żadnym wypadku, przy zarządzaniu informacją, nie można wykorzystywać informacji poufnych lub wykorzystywać ich w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub przez osoby trzecie, w odniesieniu do spraw, o których wiedza została uzyskana w trakcie prowadzenia działalności firmy lub postępowania o jakimkolwiek charakterze z zamiarem roztrwonienia aktywów firmy lub w celu bezpodstawnego wzbogacenia się własnego lub osób trzecich.

Wszystkie osoby pracujące pod jakimkolwiek tytułem w imieniu i na rzecz Fornaroli Polymers SP ZOO zobowiązane są do zachowania poufności i nie ujawniania lub żądania informacji na temat dokumentów, know-how, badań, działalności firmy i ogólnie wszystkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy.  Za informacje poufne uważa się informacje podlegające szczególnym normom i przepisom (ponieważ dotyczą one np. bezpieczeństwa narodowego, części wojskowych, wynalazków, odkryć naukowych, chronionej technologii, nowych zastosowań przemysłowych), jak również informacje, które zgodnie z umową mają być utrzymywane w tajemnicy.
Ponadto za poufne uważa się również wszystkie informacje uzyskane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie lub szkodę dla przedsiębiorstwa i/lub przynieść nienależne korzyści pracownikom lub osobom trzecim. 

5. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA
Firma zamierza powołać niezależny organ monitorujący (Rada Nadzorcza) w celu promowania świadomości i zapewnienia stosowania norm zawartych w niniejszym Kodeksie.
W tym zakresie firma zapewni: 

 1. maksymalną znajomość Kodeksu wśród pracowników i współpracowników zewnętrznych (Adresatów);
 2. dyspozycyjność do udzielania wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących interpretacji i stosowania regulacji zawartych w Kodeksie i procedurach firmy; 
 3. podejmowanie sprawdzania informacji o naruszeniu Kodeksu; 
 4. ocena faktów i konsekwentne stosowanie odpowiednich sankcji w przypadku stwierdzonego naruszenia.

6. KONTROLA I KARY: RADA NADZORCZA
Obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem i funkcjonowaniem Modelu Organizacyjnego przyjętego przez Fornaroli Polymers SP ZOO na podstawie dekretu ustawodawczego nr 231/01 z późniejszymi zmianami powierza się Radzie Nadzorczej, która posiada autonomiczne uprawnienia kontrolne i dyscyplinarne.

I. Przypisanie i charakterystyka.
Organ nadzorczy podlega prawu i zasadom niniejszego kodeksu; działa bezstronnie, autonomicznie, w sposób ciągły i profesjonalnie.

W skład Rady Nadzorczej może wchodzić jedna osoba lub różne osoby, zgodnie z wymogami każdej spółki zależnej i/lub holdingu, z zastrzeżeniem, że z oczywistych względów w skład Rady nie może wchodzić osoba, która zgodnie ze Statutem Spółki jest osobą fizyczną wyznaczoną przez Zarząd do zarządzania firmą i/lub przedstawicielem prawnym, lub która posiada szczególne uprawnienia; w związku z tym w skład Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie Zarządu nieposiadający szczególnych uprawnień oraz osoby spoza Zarządu, które pełnią funkcje kierownicze i zajmują się doradztwem zewnętrznym, posiadające szczególne i odpowiednie umiejętności.

Rada jest odpowiedzialna za: 

 • Dystrybucję niniejszego Kodeksu wśród wszystkich Adresatów oraz osób trzecich współpracujących z Fornaroli Polymers SP ZOO, poprzez organizowanie kursów informacyjnych i szkoleniowych (których treść opisana jest w pliku zatytułowanym „kodeks etyki i model organizacji: dystrybucja”);
 • Zarządzanie, badanie i weryfikacja zasad i reguł wyrażonych w Kodeksie, jak również odpowiednie zmiany i dostosowania;
 • Interpretacja Kodeksu, która stanowi punkt odniesienia dla rozstrzygania wszelkich sporów i wątpliwości dotyczących stosowania zawartych w nim zasad; 
 • Ochrona, pomoc i zabezpieczenie pracowników, którzy zgłaszają zachowania naruszające Kodeks, przed naciskami, zastraszaniem, ingerencją lub represjami;
 • Zgłaszanie kierownictwu firmy, zgodnie z przepisami, wszelkich naruszeń prawa i/lub postanowień niniejszego Kodeksu;
 • Nakładanie (lub zapewnienie terminowej i właściwej kontroli) środków dyscyplinarnych zgodnie z

Kodeksem Etycznym lub modelem organizacji i mających zastosowanie do osób naruszających przepisy; 

 • Koordynacja działań nadzorczych w ramach grupy;
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania dla Rady Dyrektorów.

W celu wypełnienia proponowanych obowiązków, Zarząd ma swobodny dostęp do wszystkich źródeł informacji Fornaroli Polymers SP ZOO – zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami – oraz prawo wglądu do wszystkich dokumentów i danych; może przeprowadzać regularne kontrole wdrażania i przestrzegania przyjętej metody organizacyjnej; kontroluje przeznaczenie i rzeczywistą alokację przepływów finansowych obciążających i uznających Fornaroli Polymers SP ZOO, z wyjątkiem bieżących wydatków związanych ze zwykłą administracją (np. wypłata wynagrodzeń, dostawców, ubezpieczeń społecznych, podatków); dysponuje niezbędnymi zasobami ludzkimi i materiałowymi, które pozwalają na szybkie i skuteczne działanie.   

Rada Nadzorcza posiada szerokie uprawnienia i pełne wsparcie najwyższego kierownictwa Fornaroli Polymers S.p.A., z którym współpracuje w sposób całkowicie autonomiczny. 

Skład i wybór Rady Nadzorczej regulują postanowienia Modelu Organizacyjnego (którego częścią jest niniejszy Kodeks Etyki). 

II. Podlega Radzie Nadzorczej.
W celu zapewnienia stosowania Modelu Organizacji poprzez specjalne protokoły, Fornaroli Polymers SP ZOO – w odniesieniu do norm prywatności i praw człowieka – ustanowi autonomiczne i zastrzeżone kanały informacyjne, za pośrednictwem których osoby, które dowiedzą się o nielegalnych zachowaniach w spółce – lub w każdym przypadku działań podejmowanych w spółce – będą mogły przekazać sprawę bezpośrednio lub poufnie do Rady Nadzorczej. Komisja ta sprawdza otrzymane informacje w sposób terminowy i skuteczny, aby zapewnić podjęcie przez właściwy organ niezbędnych działań i zastosowanie odpowiednich środków dyscyplinarnych lub wszczęcie procedur rozwiązania umowy.  

III. Postępowania dyscyplinarne.
Rada Nadzorcza, po otrzymaniu informacji o czynie niezgodnym z prawem (poprzez doniesienia od pracowników lub z innego źródła) musi sprawdzić, czy nie jest ona w sposób oczywisty bezpodstawna, przeprowadzając niezbędne kontrole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi kwestie pracownicze i przemysłowe, działając jednocześnie zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i praw osobistych.
Po stwierdzeniu, że informacja nie jest bezpodstawna, Komisja stosuje środki dyscyplinarne zgodnie z modelem organizacji i kontroli lub zgłasza naruszenie na piśmie do właściwych władz korporacyjnych, które podejmują środki w celu ukarania postępowania zgodnie z prawem, obowiązującymi przepisami lub Krajowym Układem Zbiorowym.

W każdym przypadku, naruszenie zasad ustanowionych w Kodeksie Etycznym oraz procedur wynikających z przepisów wewnętrznych zagrozi zaufaniu pomiędzy Fornaroli Polymers SP ZOO a jej Dyrektorami, pracownikami, konsultantami, klientami, dostawcami, partnerami handlowymi i finansującymi. Naruszenia te będą zatem rozpatrywane pod względem prawnym, ponieważ Kodeks Etyki stanowi istotną część umowy o pracę zawartej zgodnie z przepisami włoskiego Kodeksu Cywilnego (art. 2104 i następne). W odniesieniu do Adresatów niebędących pracownikami, stosowne umowy będą przewidywały rozwiązanie umowy w przypadku naruszenia zasad zawartych w Kodeksie Etycznym. Niniejszy Kodeks będzie miał zastosowanie do wszystkich pracowników Firmy zatrudnionych od 02/01/2016, natomiast osoby zatrudnione przed tą datą będą zatwierdzane poprzez specjalną akceptację.

7. KORZYSTANIE Z POJAZDÓW I INSTRUMENTÓW FIRMY
Pracownik zobowiązany jest zapewnić maksymalne poszanowanie i bezpieczeństwo infrastruktury, środków, narzędzi i materiałów należących do Firmy, terminowo zgłaszając Radzie Nadzorczej wszelkie nieprawidłowości w korzystaniu z tego mienia; 

Do tej kategorii należą: 

 • Lokale, meble i wyposażenie; 
 • Narzędzia i przyrządy operacyjne, takie jak: samochody służbowe, przybory kuchenne, komputery osobiste, drukarki, kalkulatory, maszyny do pisania i podobne; 
 • Fotokopiarki, maszyny drukarskie i introligatorskie; 
 • Urządzenia komunikacyjne, takie jak telefon, faks i poczta elektroniczna;
 • Papeteria osobista, papier, materiały piśmienne dla biur i podobne; 
 • Funkcje oferowane przez systemy informatyczne firmy takie jak: procesory, dostęp do Internetu i banków danych i podobne;
 • Książki, czasopisma i w ogóle publikacje;
 • Sprzęt ochrony osobistej i maszyny przez nich używane.

Pracownik powinien używać sprzętu oddanego mu do dyspozycji przez przedsiębiorstwo tylko w celu wykonywania swoich obowiązków; pracownik powinien unikać niewłaściwego używania sprzętu i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz unikać nieuprawnionego użycia lub kradzieży. Dlatego też jest absolutnie zabronione, aby pracownicy używali sprzętu firmowego – komputerowego, technicznego lub innego – dla własnego użytku lub interesu lub w konkurencji z działalnością firmy; reprodukcja oprogramowania firmowego do użytku osobistego jest zatem zabroniona. Pracownik może zezwolić na korzystanie z materiałów i/lub urządzeń Firmy poza terenem firmy tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane do celów firmowych, takich jak np. przenoszenie do innych pomieszczeń podczas przeprowadzek. We wszystkich innych przypadkach wymagana jest wyraźna zgoda przełożonego lub kierownika.

8. POUFNOŚĆ

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień włoskiego dekretu ustawodawczego 196/2003 i traktowania jako absolutnie poufne wszystkich informacji dotyczących Firmy i/lub jej pracowników, o których dowie się w trakcie wykonywania swoich obowiązków.  Ma to na celu uniknięcie ujawnienia informacji dotyczących firmy, tajemnic przemysłowych, know-how, metod produkcji lub innych informacji, które mogłyby być szkodliwe dla firmy. Pracownik jest również zobowiązany do przekazywania przełożonym wniosków o udzielenie informacji dotyczących Firmy i/lub jej pracowników, które otrzyma w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powstrzymując się w ten sposób od spełnienia wyżej wymienionych wniosków przed uzyskaniem wyraźnej zgody. 

Wszelkie informacje, dane lub dokumenty, z którymi pracownicy zapoznają się w trakcie wykonywania swojej pracy, pozostają wyłączną własnością Fornaroli Polymers SP ZOO, a pracownicy mają prawo do korzystania z nich wyłącznie w trakcie wykonywania swoich czynności w ramach przedsiębiorstwa.
Bez uszczerbku dla zakazu ujawniania informacji dotyczących organizacji i metod produkcji przedsiębiorstwa lub wykorzystywania ich w sposób, który mógłby być szkodliwy, każdy pracownik musi: 

 1. Pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie dane niezbędne z powodów bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 2. Pozyskiwać i przetwarzać wspomniane dane wyłącznie w ramach określonych procedur; 
 3. Przechowywać dane oraz osobiste hasło i kod dostępu do firmowych banków danych w taki sposób, aby osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu;
 4. Przekazywać dane w ramach wcześniej ustalonej procedury i/lub po uzyskaniu specjalnego upoważnienia od przełożonych;
 5. Upewnić się, że nie istnieją żadne bezwzględne lub względne zobowiązania dotyczące przekazywania informacji na temat osób trzecich związanych z Firmą relacją, a jeśli tak, uzyskać ich zgodę.

9. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O WOLNEJ KONKURENCJI

Bez uszczerbku dla zgodności z zasadami wolnej konkurencji, wszyscy pracownicy muszą działać w taki sposób, aby poprawić wyniki. Niezgodne z polityką firmy jest prowadzenie rozmów, komunikowanie się lub wymiana informacji, zawieranie umów z konkurentami dotyczących cen, rabatów, kampanii promocyjnych, warunków sprzedaży, rynków, kosztów produkcji, (które mają na celu ograniczenie lub zmianę zasad wolnej konkurencji). 

Zakazane są również wszelkiego rodzaju porozumienia, bezpośrednie lub pośrednie, które są zawierane i realizowane z udziałem konkurencji w celu zmiany lub zakłócenia ofert na dostawy publiczne, procedur zamówień publicznych lub innych procedur związanych z zakupem towarów lub usług przez administrację publiczną.

10. PRZEJRZYSTOŚĆ KSIĘGOWOŚCI

Wszystkie transakcje i operacje muszą być w pełni zarejestrowane, weryfikowalne, zgodne z prawem, spójne i prawidłowe. Przejrzystość rachunkowości opiera się na prawdziwości, kompletności i autoryzacji podstawowych informacji księgowych.
Każdy pracownik powinien współpracować, aby fakty dotyczące zarządzania były rejestrowane prawidłowo i w odpowiednim czasie.
Każda transakcja jest dokumentowana w sposób umożliwiający: 

 1. Łatwe rezerwowanie kont;
 2. Dokładne odtworzenie transakcji chociażby w celu ograniczenia możliwych do poważnych błędów w interpretacji;
 3. Każdy wpis musi odzwierciedlać dokładnie to, co wynika z dokumentacji uzupełniającej. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapewnienie, że dokumentacja może być odnaleziona i uporządkowana w logiczny sposób.
 4. W każdym przypadku, płatności dokonywane przez firmę muszą w pełni odpowiadać warunkom wskazanym w umowie i nie mogą być dokonywane przez osoby inne niż strona umowy.
 5. Wykorzystanie funduszy firmy do nielegalnych lub niewłaściwych celów jest surowo zabronione. Nikt i z żadnego powodu nie może dokonywać płatności, które nie są oparte na transakcjach firmowych, które są prawidłowo zatwierdzone lub dokonywać nielegalnych form wynagrodzenia.
 6. Wszelkie niedopatrzenia, przeoczenia lub fałszerstwa, o których dowiedzą się pracownicy, muszą być natychmiast zgłaszane do organu nadzorującego.

11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Fornaroli Polymers S.p.A. prowadzi swoją działalność zgodnie z celami firmy, z uwzględnieniem praw i przepisów obowiązujących w Republice Włoskiej, w szczególności w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy.  W tym celu wszyscy członkowie personelu wykonawczego zobowiązani są przestrzegać przepisów prawa, a w szczególności dekretu ustawodawczego 81/2008 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, bez uszczerbku dla ogólnych zasad zawartych już w kodeksie etycznym.

12. NADUŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ORAZ ZAKAZ PALENIA.

Wszyscy pracownicy Fornaroli Polymers SP ZOO muszą osobiście przyczyniać się do utrzymania przyjaznego i pełnego szacunku środowiska pracy; szczególną uwagę należy zwrócić na poszanowanie uczuć innych osób. Pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnych substancji w godzinach pracy lub w miejscu pracy będzie uznawane za szkodliwe dla środowiska pracy. Uzależnienie, gdy ma wpływ na miejsce pracy, będzie w zakresie umowy równoważne z powyższymi przypadkami; Fornaroli Polymers SP ZOO zobowiązuje się do wspierania działań firmy w tym sensie w miejscu pracy. 

W istocie jest zabronione: 

 • Przechowywanie, spożywanie, oferowanie lub przekazywanie jakichkolwiek narkotyków lub podobnych substancji w godzinach pracy i w miejscu pracy;
 • Palenie w miejscu pracy.

Fornaroli Polymers SP ZOO zachęca do dobrowolnych działań na rzecz Osób, które zamierzają zniechęcić do palenia, wybierając miejsca dla palących i zwracając szczególną uwagę na dyskomfort fizyczny, jaki może powodować palenie w miejscu pracy oraz w miejscach, gdzie osoby są narażone na bierne palenie w miejscu pracy. 

Fornaroli Polymers SP ZOO
Registered office: Przemysłowa 10/25, 40-020 Katowice – Polska
Phone (+48) 32 248 06 09 – Fax (+48) 32 248 06 09
VAT No. PL2050001244
Regon 240804907
KRS 0000296521
Website: www.fornarolipolymers.pl
E-mail: ametikos@fornarolipolymers.pl